میزان رضایت شما نسبت به فروشگاه ؟؟؟
قیمت محصولات بسیار عالی است :
19 نفر - 90.47%
قیمت محصولات خوب است :
0 نفر - 0%
قیمت ها زیاد مورد قبول نیست :
2 نفر - 9.523%