میزان رضایت شما نسبت به فروشگاه ؟؟؟
قیمت محصولات بسیار عالی است :
4 نفر - 66.66%
قیمت محصولات خوب است :
0 نفر - 0%
قیمت ها زیاد مورد قبول نیست :
2 نفر - 33.33%