میزان رضایت شما نسبت به فروشگاه ؟؟؟
قیمت محصولات بسیار عالی است :
17 نفر - 89.47%
قیمت محصولات خوب است :
0 نفر - 0%
قیمت ها زیاد مورد قبول نیست :
2 نفر - 10.52%